पोख्रेलको नेतृत्वमा अमेरिकामा नेपाली गणितज्ञहरुको संगठन